Generelt
Vedtægter for Nifgym:

 

 

§ 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED.
Foreningens navn er Næstved Idræts Forening. Foreningens hjemsted er Næstved Kommune.

§ 2. FORENINGENS FORMÅL.
Foreningens formål er gennem så alsidig idræt som muligt at give foreningens aktive medlemmer lejlighed til at anvende deres fritid på en sund og udviklende måde samt at udbrede kendskab til al slags amatøridræt.

§ 3. FORENINGENS TILHØRSFORHOLD.
Foreningen står som medlem af Danmarks Idræts Forbund, gennem de herunder hørende specialforbund, samt Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og er som sådan underkastet disses vedtægter.

§ 4. FORENINGENS MEDLEMMER.
I foreningen kan optages såvel aktive som passive medlemmer, som optages i en eller flere afdelinger.
Som medlem kan enhver person optages, medmindre dennes forhold til andre idrætsforeninger – eller anden motiveret begrundelse – er til hinder herfor.
En afdeling kan slutte sig sammen med en selvstændig idrætsforening eller en afdeling under en sådan udenfor Næstved Idræts Forenings regi. Sammenslutningen betragtes herefter som en ny afdeling, der træder i stedet for den eksisterende, med status både som afdeling under Næstved Idræts Forening og som afdeling under den selvstændige idrætsforening.
Optagelse af den nye afdeling kan dog ikke ske uden vedtagelse på en ordinær/ekstraordinær generalforsamling.

§ 5. TEGNINGSRET.
Afdelingen tegnes udadtil ved underskrift af formanden.
I formandens fravær er det kassereren.
Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes afdelingen af den samlede bestyrelse.
Der påhviler ikke afdelingens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler afdelingen.

§ 6. AFDELINGSGENERALFORSAMLING.
Afdelingerne afholder ordinær generalforsamling en gang årligt og er den øverste myndighed i alle afdelingens anliggender. Den indkaldes med mindst 8 dages varsel i et eller flere lokale blade og er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.
Alle bestemmelser træffes ved simpelt stemmeflertal, og stemmeberettigede er medlemmer, der er fyldt 16 år.
Valgbare er medlemmer, der er fyldt 18 år.
Valgbare medlemmer, der ikke er til stede på den ordinære generalforsamling, kan ikke vælges til noget tillidshverv, medmindre skriftligt tilsagn er givet.
Dagsorden for generalforsamlinger er:

1.      Valg af dirigent.

2.      Beretninger til godkendelse.

3.      Det reviderede regnskab til godkendelse.

4.      Indkomne forslag.

5.      Valg

6.      Eventuelt.

Ved valgene vælges det ene år: formand, sekretær, bestyrelsesmedlemmer, en bestyrelsessuppleant, en revisor og en revisorsuppleant.
Det andet år vælges: kasserer, bestyrelsesmedlemmer, evt. næstformand, en bestyrelsessuppleant, en revisor og en revisorsuppleant.
Funktionstiden er 2 år.
Hvert år vælges repræsentanter og suppleanter i prioriteret rækkefølge til hovedafdelingens repræsentantskabsmøde.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære afdelingsgeneralforsamling, skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling kan afholdes, når afdelingsbestyrelsen finder det påkrævet, og skal afholdes, når mindst 25 pct. af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt kræver det med angivelse af punkter til dagsorden til afholdelse senest en måned efter begæringen. Den indkaldes som ordinær afdelingsgeneralforsamling.

§ 7. AFDELINGSBESTYRELSER.
Hver afdeling ledes af sin afdelingsbestyrelse bestående af formand, evt. næstformand, hvis denne forefindes, kasserer og sekretær samt et af afdelingens selv fastsat antal bestyrelsesmedlemmer.
Hver afdelingsbestyrelse fastsætter selv sin forretningsorden, som dog skal være i overensstemmelse med hovedafdelingens vedtægter, som nøje skal overholdes.
Afdelingsbestyrelserne holder hovedbestyrelsen underrettet om afdelingernes arbejde bl.a. ved hovedbestyrelsesmøderne.

§ 8. ØKONOMI.
Afdelingernes regnskabsår fastsættes af de respektive bestyrelser.
Afdelingskassereren fører specificeret regnskab over indtægter og udgifter samt formueregnskab og medlemsfortegnelse.
Det reviderede regnskab forelægges den ordinære afdelingsgeneralforsamling til godkendelse, og et eksemplar afleveres inden 8 dage til hovedkassereren. Til hovedafdelingens repræsentantskabsmøde, inden 1. marts, skal afdelingerne fremsende medlemstal pr. nærmeste 31. december. Er en afdeling knyttet til mere end en hovedafdeling, fordeles medlemstallet ligeligt mellem hovedafdelingerne.

§ 9. KONTINGENT.
Hver afdeling fastsætter selv sit kontingent m.v. på afdelingens ordinære generalforsamling.
Kontingent fra passive medlemmer tilfalder afdelingerne ubeskåret.
Hvis et medlem ved en kontingentperiodes udløb ikke har betalt sit kontingent, betragtes vedkommende som værende i restance.
Restancer skal meddeles de øvrige afdelinger.

§ 10. OPTAGELSE AF MEDLEMMER.
Ved optagelse skal opgives nødvendige data. Flytning skal straks meddeles til afdelingskassereren.
Under ansvar overfor hovedbestyrelsen og det ordinære repræsentantskabsmøde kan en afdelingsbestyrelse nægte et medlem optagelse.

§ 11. EMBLEMER.
Hædersnålen:
De enkelte afdelinger kan med NIF’s hædersnål hædre medlemmer eller andre, der har ydet en fortjenstfuld indsats (mindst 5 år) inden for afdelingen.
Hædersnålen udfærdiges af hovedafdelingen.

§ 12. UDMELDELSE.
Udmeldelse skal ske til den pågældende afdelingskasserer senest 14 dage før en kontingentperiodes udløb.
Der betales kontingent for den periode, i hvilken udmeldelse finder sted.

§ 13. EKSKLUSION.
Når et medlem er i kontingentrestance udover en måned, kan afdelingsbestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende, som ikke kan optages på ny, før gælden er betalt.
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Dog kræves, at mindst 2/3 af afdelingsbestyrelsens medlemmer har stemt derfor.
Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar og kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion endeligt afgøres af en ankeret, som er hovedafdelingens forretningsudvalg, senest en måned efter bestyrelsens afgørelse.
Hvis vedkommende er medlem af en afdeling, dannet ved sammenslutning med en anden afdeling under en selvstændig idrætsforening, kan enten Næstved Idræts Forenings forretningsudvalg eller det tilsvarende organ i den selvstændige idrætsforening være ankeinstans.
Afdelingsbestyrelsen er pligtig til omgående at indberette om eksklusion til hovedbestyrelsen.

§ 14. OPHØR.
Afdelingerne kan kun ophøre efter vedtagelse på to hinanden følgende afdelingsgeneral- forsamlinger med højest 3 ugers mellemrum, når ¾ af samtlige fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
Evt. midler, rekvisitter m.v. tilfalder hovedafdelingen. Såfremt der er tale om en afdeling, dannet ved sammenslutning med en afdeling under en selvstændig idrætsforening, tilfalder aktiverne Næstved Idræts Forening og den selvstændige idrætsforening med halvdelen til hver.

Vedtaget på Næstved Idræts Forenings ordinære
repræsentantskabsmøde den 23. februar 2000.

Ændringer vedtaget på det ordinære
repræsentantskabsmøde den 27. februar 2002.
Handelsbetingelser:

Der vil som udgangspunkt være 14 dages fortrydelsesret, med mindre andet er anført i beskrivelsen om det enkelte hold/aktivitet.
Indbetalte beløb refunderes kun i særlige tilfælde og kun efter aftale med den ansvarlige leder.
Der kan ved onlinebetaling kun benyttes Dankort.